Koszyk  (0)

  Warunki Promocji „APP50”
  (dalej również: „Warunki Promocji”)

  • I. Postanowienia wstępne
   • 1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „APP50” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
   • 2. Organizatorem Promocji „APP50” jest eobuwie.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, BDO: 000031285, REGON: 970569861, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
   • 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   • 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).
  • II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
   • 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego pierwotną Cenę Produktów nieprzecenionych wskazanych na stronie https://www.eobuwie.pl/app50 (dalej również: „Przedmiot Promocji”).
   • 2. Promocja obowiązuje od 03.11.2017 r. do 28.01.2021 (dalej również: „Czas trwania promocji”).
   • 3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).
   • 4. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie trwania Promocji:
    • a. zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
    • b. dodać Produkty biorące udział w Promocji do Koszyka;
    • c. przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać kod rabatowy: APP50 oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj Kupon”. Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji.
   • 5. W ramach promocji klient otrzyma zniżkę 50 zł na zakupy przy zamówieniu za minimum 299 zł. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
   • 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
   • 7. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Przedmiot Promocji naliczany jest odpowiednio od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją, z uwzględnieniem marek zakupionych Produktów.
   • 8. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
  • III. Reklamacje
   • 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@eobuwie.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (dalej również: „Reklamacje”).
   • 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
   • 3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
   • 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.
  • IV. Postanowienia końcowe
   • 1. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://www.eobuwie.pl/app50regulamin.
   • 2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: https://www.eobuwie.com.pl/regulamin.
   • 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Promocji mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, w szczególności Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne.

  Zielona Góra, 03.11.2017 r.

Do góry
«
»