REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ EOBUWIE.PL S.A.

PT. „10% OD SPRZEDAŻY LINII EVA LONGORIA”

 

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem akcji charytatywnej pod nazwą „10% od sprzedaży linii Eva Longoria” („Akcja charytatywna”) jest:
eobuwie.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, BDO: 000031285, REGON: 970569861, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł wpłacony w całości ( „Organizator”).
2. Beneficjentem Akcji charytatywnej jest:
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych („Beneficjent”).
3. Akcja charytatywna przeprowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie
(„Regulamin”).
4. Wspierającym  Akcję charytatywną („Wspierający”) jest każda osoba, lub podmiot, który zakupi produkty w miejscu i czasie określonym w niniejszym Regulaminem.

 

§2

AKCJA CHARYTATYWNA

1. Celem Akcji charytatywnej:

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze był pierwszym w Polsce szpitalem, który odnotował pacjenta z koronawirusem.
Zielona Góra to miasto, w którym założono eobuwie.pl SA i w którym na co dzień żyje i pracuje większość naszego zespołu.
Grupa eobuwie.pl wspiera lokalny szpital materialnie, co tydzień dostarczając dodatkowy sprzęt: maseczki, rękawiczki jednorazowe, mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji.
W związku z narastającym zagrożeniem epidemicznym, Beneficjent musi przygotować się na czarny scenariusz.
Każda kwota wsparcia ma znaczenie, bo przełoży się na ilość podstawowych narzędzi, w jakie wyposażymy lekarzy i ratowników medycznych. Środki zebrane w ramach Akcji charytatywnej zostaną przekazane na specjalne konto Beneficjenta, powołane do zbiórki środków na rzecz walki z koronawirusem.

2. Akcja charytatywna będzie trwała w okresie od dnia 27.03.2020 r. od godz. 00:00 do dnia 05.04.2020 r. do godz. 23:59  („Czas trwania Akcji charytatywnej”), przy czym o tym, czy zakupy objęte są Akcją charytatywną decyduje chwila skutecznego złożenia zamówienia.
3. Produkty objęte Akcją charytatywną są wszystkie produkty marki EVA LONGORIA, których nabycie wspiera Akcję Charytatywną („Produkty”).
4. Produkty można nabyć w sklepach internetowych Organizatora dostępnych pod adresem www.eobuwie.com.pl oraz www.modivo.pl („Sklepy”).
5. Na zasadach określonych w Regulaminie Organizator zobowiązuje się, iż po zakończeniu Akcji charytatywnej 10% (słownie: dziesięć procent) wartości uzyskanej ze sprzedaży w cenach zakupu netto Produktów w Sklepach zostanie przekazane Beneficjentowi.


§3

PRODUKTY

1. Nabycie Produktów wspiera Akcję charytatywną tylko w Czasie trwania Akcji charytatywnej.
2. Organizator dołoży najwyższej staranności, aby sposób oznaczenia Akcji charytatywnej, a w szczególności wykorzystywane materiały reklamowe, dostarczyły Wspierającym rzetelnej informacji, co do Produktów wspierających Akcję charytatywną.
3. W ramach jednego zamówienia Wspierający może dokonać zakupu dowolnej ilości dostępnych Produktów. Każdy Wspierający może wziąć udział w Akcji charytatywnej wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Regulaminu.

 

§4

WYNIKI AKCJI CHARYTATYWNEJ

1. Liczba i wartość netto Produktów zakupionych w Czasie trwania Akcji charytatywnej podlegająca uwzględnieniu przy wyliczeniu kwoty podlegającej przekazaniu Beneficjentowi zostanie obliczona przez Organizatora do dnia 07.04.2020 do godz. 20.
2. Organizator poinformuje o wynikach Akcji charytatywnej za pośrednictwem swojego profilu na serwisie Facebook: https://www.facebook.com/eobuwiepl w terminie 2 dni od chwili zakończenia Akcji charytatywnej.
3. Kwota uzyskana w trakcie Akacji charytatywnej zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie 3 dni od poinformowania o wynikach Akcji charytatywnej w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
4. Numer rachunku bankowego Beneficjenta zostanie przekazany Organizatorowi w osobnej i indywidualnej komunikacji.

 

§5

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji charytatywnej mogą być zgłoszone w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@eobuwie.pl  lub listownie na następujący adres Organizatora: eobuwie.pl S.A.
ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Wspierającego, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia Regulaminu.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest publicznie dostępne pod adresem URL: https://www.eobuwie.pl/cov2regulamin
2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Akcji charytatywnej mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
3. W ramach Akcji charytatywnej znajdują zastosowanie zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w Regulaminie Sklepów.
4. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszelkie pytania dotyczące Akcji charytatywnej należy kierować pod następujący adres e-mail: info@eobuwie.com.pl
5. W kwestia nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.
6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Akcją charytatywną jest prawo polskie.

Do góry
«
»