Regulamin Promocji  „Kup HTC i otrzymaj rabat na eobuwie.pl

(dalej również: „Regulamin Promocji”)

 

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin Promocji pod nazwą: „Kup HTC i otrzymaj rabat na eobuwie.pl” określają zasady funkcjonowania, czas trwania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia i obowiązki osób biorących udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „Kup HTC i otrzymaj rabat na eobuwie.pl” jest eobuwie.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.eobuwie.com.pl („Sklep Internetowy”), w sklepach stacjonarnych Organizatora („Sklep Stacjonarny”) oraz w punktach skanowania esize.me Organizatora („Punkt Skanowania”) i obejmuje produkty nieprzecenione i dostępne w Czasie trwania Promocji („Produkty”) w sklepach Organizatora. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego Cenę Produktów. („Przedmiot Promocji”) na podstawie Vouchera.

1. Promocja obowiązuje od 22.03.2019 g.00:00 do 30.06.2019r. g. 23:59
 (dalej również: „Czas trwania Promocji”) z uwzględnieniem dostępności Voucherów.
2. Akcja skierowana jest do Klientów, którzy w dniach 22.03.2019 do 30.03.2019, w e-shop Play lub w POS Play lub Call Center Play złożą zamówienie na nową umowę lub przedłużą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Play na czas określony wraz z telefonem HTC Desire 12s, Desire 19 lub HTC U12 Life i otrzymają Voucher.  
3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).
4. Promocja obejmuje wszystkie produkty dostępne na eobuwie.pl. Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
5. Voucher uprawnia do obniżenia w Czasie trwania Promocji regularnej ceny Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym o 20%, liczone od pierwotnej ceny produktu.
6. Żeby skorzystać z Vouehcra w trakcie zakupów w Sklepie Internetowym należy:

a) zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin Promocji;
b) dodać Produkt biorący udział w Promocji do Koszyka;
c) przed złożeniem zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać otrzymany kod rabatowy oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj Kupon”. Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji.

7. Z Vouchera można skorzystać jednokrotnie.
8. Voucher nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w sklepach Organizatora, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

 

 III. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@eobuwie.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Promocji jest  publicznie dostępne pod adresem URL: https://www.eobuwie.pl/htcregulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
d. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

3. W przypadku dokonania zmiany w Regulamiie Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Stacjonarnym oraz na stronie https://www.eobuwie.pl/esizemeregulamin.

Zmiany Regulaminu Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.

 

Zielona Góra, 11.03.2019 r.

Do góry
«
»