Koszyk  (0)

Treść poniższego regulaminu jest dostępna w formacie PDF. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony producenta.

 

Warunki promocji „Kod rabatowy - Newsletter”

 

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „Kod rabatowy - Newsletter” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
2. Organizatorem promocji „Kod rabatowy - Newsletter” (dalej również: „Promocja”) jest MODIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, BDO: 000031285, REGON: 970569861, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego eobuwie.pl (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: https://www.eobuwie.com.pl/.
4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy otrzymali od Organizatora kod rabatowy – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które udostępniły Organizatorowi swój adres e-mail, w celu zapisania się do Newslettera Sklepu Internetowego tym kanałem. Organizator, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od zapisania się przez Klienta do usługi Newsletter dla kanału e-mail, wysyła kod rabatowy na adres mailowy Klienta podany przez Klienta celem zapisania się do Newslettera.

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji, z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego o wartości 40 zł od początkowej (regularnej) Ceny sprzedaży brutto Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w Czasie trwania Promocji (dalej również: „Rabat”).
2. Promocja nie obejmuje:

a) Produktów przecenionych (tj. Produktów, których Cena została już przed Promocją obniżona, w tym Produktów znajdujących się w zakładce https://www.eobuwie.com.pl/filtr:okazja.html); oraz
b) Produktów marek wyłączonych z Promocji, których lista znajduje się w zakładce https://www.eobuwie.com.pl/marki_wykluczone_z_promocji; oraz
c) Produktów, których Cena została już objęta bonami, voucherami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi.

3. Wartość zakupionych Produktów, uprawniająca do wykorzystania Rabatu, wynosi minimum 299 zł brutto.
4. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”), z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.
5. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).
6. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a) zapisać się na usługę Newsletter dla kanału e-mail, zgodnie z Regulaminem;
b) zapoznać się i zaakceptować Warunki Promocji;
c) złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie o łącznej wartości co najmniej 299 zł brutto,
d) przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać otrzymany przez Uczestnika Promocji od Organizatora kod uprawniający do wykorzystania Rabatu oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj”. Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu uprawniającego do wykorzystania Rabatu po złożeniu Zamówienia, nie uprawnia do wykorzystania Rabatu.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
8. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. o 40 zł, liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu lub Produktów. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktu lub Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
9. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją. W przypadku zwrotu przez Klienta Produktu zakupionego w ramach Promocji, Organizator zwróci Klientowi wyłącznie cenę rzeczywiście zapłaconą za Produkt (cenę obniżoną o wartość lub proporcjonalną część wartości Rabatu). W przypadku,  gdy Uczestnik Promocji nie zwraca  wszystkich  zakupionych  z wykorzystaniem kodu Produktów objętych Promocją, otrzymuje zwrot pomniejszony proporcjonalnie o wartość Rabatu.
10. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
11. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
12. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.
13. Uczestnik Promocji może skorzystać z Rabatu na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji w terminie 1 roku od jego otrzymania.

 

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@eobuwie.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: MODIVO S.A., ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://www.eobuwie.com.pl/kod-rabatowy-newsletter i wchodzą w życie od dnia 2022-01-21.
2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: https://www.eobuwie.com.pl/regulamin.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
d) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
e) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

4. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.
5. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym. Do Rabatów, które zgodnie z pkt II ust. 13 powyżej zachowują ważność w momencie zmiany Warunków Promocji, stosuje się Warunki Promocji w ich dotychczasowym brzmieniu.

 

Poprzednie regulaminy dostępne są poniżej:

- obowiązujący do 2022-01-21
- obowiązujący do 2021-05-12
- obowiązujący do 2020-07-17


Do góry
«
»