30 dni na darmowy zwrot
gwarancja satysfakcji
darmowa dostawa
i zwrot

  REGULAMIN KONKURSU – „Sportowe wyzwanie z eobuwie.pl” Pobierz
  (dalej również: „Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”)

  • § 1
   POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • § 2
   PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
   • 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, najciekawszych i najbardziej pomysłowych, w subiektywnej ocenie Organizatora, treści konkursowych w postaci wykonania zadania konkursowego, o którym mowa w § 5 ust. 1.
   • 2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji Oficjalnego Profilu Organizatora oraz promocji Organizatora i jego produktów.
  • § 3
   CZAS TRWANIA KONKURSU
   • Konkurs trwa od dnia 20.04.2017 (od momentu umieszczenia informacji o Konkursie w ramach wpisu na Oficjalnym Profilu Organizatora (dalej również: „Wpis”) do dnia 26.04.2017 (do godziny 08.00) (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).
  • § 4
   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
   • 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
    • a. ich konto w ramach serwisu Instagram (dalej również „Profil”) jest Profilem publicznym (zdjęcia publikowane w ramach Profilu, w tym w szczególności Praca Konkursowa, będą publicznie dostępne dla innych użytkowników serwisu Instagram, w szczególności dostęp do takich zdjęć nie będzie wymagał podjęcia dalszych czynności przez tych użytkowników, w tym nie będzie wymagał uzyskania zgody Uczestnika),
    • b. obserwują Oficjalny Profil Organizatora oraz Oficjalny Profil Podmiotu Współpracującego.
    • c. umieszczą w ramach swojego Profilu Pracę Konkursową, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu,
    • d. oznaczą Oficjalny Profil Organizatora poprzez umieszczenie w opisie Pracy Konkursowej znacznika „@eobuwie”,
    • e. oznaczą Pracę Konkursową hashtagiem Konkursu #eobuwienawiosne,
    • f. zapoznają się i zaakceptują treść Regulaminu,
    • (dalej również oddzielnie: „Uczestnik” lub łącznie: „Uczestnicy”).
   • 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
    • a. pracownicy Organizatora i Fundatora
    • b. współpracownicy Organizatora i Fundatora (tj. osoby i jednostki organizacyjne współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów Organizatora i Fundatora;
    • c. inne niż wymienione powyżej osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu albo pozostające w stosunku służbowym / faktycznym z pracownikami Organizatora i Fundatora.
   • 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
  • § 5
   ZASADY KONKURSU
   • 1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w ramach swojego Profilu w serwisie Instagram samodzielnie zrobionego zdjęcia ukazującego odpowiedź na pytanie “Idzie lato, a Ty jak się do niego przygotowujesz? (dalej również: „Praca Konkursowa”), a także na utrzymywaniu Pracy Konkursowej w ramach swojego Profilu w serwisie Instagram przez cały pozostały Okres Trwania Konkursu.
   • 2. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną Pracę Konkursową. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.
   • 3. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym oraz prac naruszających prawa autorskie.
   • 4. Prace zgłoszone do Konkursu będą automatycznie widoczne w ramach Oficjalnego Profilu Organizatora i Oficjalnego Profilu Podmiotu Współpracującego. Na etapie zatwierdzania Prac Konkursowych nie następuje merytoryczna weryfikacja Prac Konkursowych pod kątem ich zgodności z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.
   • 5. Zakazane jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie w ramach zgłoszonej Pracy Konkursowej wizerunku osób trzecich bez ich wyraźnej zgody. W przypadku zgłoszenia Pracy Konkursowej zawierającej wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie, na każde żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę.
   • 6. Praca Konkursowa nie może zawierać logo lub znaków towarowych, ani innych treści, na których wykorzystanie niezbędne jest posiadanie zgody/zezwolenia uprawnionego podmiotu.
   • 7. Organizator nie dokonuje merytorycznej weryfikacji Prac Konkursowych pod kątem ich zgodności z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.
   • 8. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej oraz będą przekazywane Uczestnikowi w wiadomości prywatnej w ramach serwisu Instagram za pomocą tzw. „szufladki”.
   • 9. W celu promocji i reklamy Organizatora oraz jego produktów, a także samego Konkursu, każdy Uczestnik Konkursu będzie uprawniony do skorzystania z kodu rabatowego w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto obuwia znajdującego się w aktualnej ofercie sklepu internetowego eobuwie.pl obejmującej obuwie z kategorii SPORT (dalej również: „Kod Rabatowy”). Kod Rabatowy może zostać wykorzystany na jednorazowe zakupy na ww. produkty o wartości nieprzekraczającej kwoty 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Kod Rabatowy zostanie opublikowany na Oficjalnych Profilach Podmiotów Współpracujących nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu i będzie ważny przez okres 1 tygodnia od chwili jego publikacji.
  • § 6
   JURY KONKURSOWE
   • 1. Prace Konkursowe ocenia Jury w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Jury Konkursowe”).
   • 2. Jury Konkursowe podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Zwycięzców Konkursu i decyduje o przyznaniu Nagród.
  • § 7
   ZWYCIĘZCY KONKURSU
   • 1. Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, którego Praca Konkursowa zamieszczona na jego Profilu na Instagramie oraz oznaczona w opisie znacznikiem @eobuwie i hashtagiem #eobuwienawiosne, w ocenie Jury Konkursowego jest najciekawsza, najbardziej oryginalna i najbardziej pomysłowa oraz najlepiej oddająca charakter Konkursu i jego tematykę (dalej również: „Zwycięzca Konkursu”).
   • 2. W Konkursie wyłanianych jest 3 (słownie: trzech) Zwycięzców Konkursu.
   • 3. Jury Konkursowe dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.
  • § 8
   NAGRODY
   • 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości 300 złotych (słownie: trzysta złotych) na dowolne obu-wie z całej kolekcji SPORT znajdujące się w aktualnej ofercie Organizatora dostępnej na stronie inter-netowej www.eobuwie.com.pl (dalej również: „Nagroda”). W Konkursie przewidziane są 3 (słownie: trzy) Nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”). Nagroda może zostać wykorzystana na jednorazowe zakupy.
   • 2. Zwycięzca Konkursu może dokonać zakupu produktów, o których mowa w powyższym ust. 1, o war-tości przekraczającej wartość Nagrody. W takiej sytuacji, Zwycięzca będzie zobowiązany do uiszcze-nia kwoty przekraczającej wartość Nagrody, zgodnie z zasadami płatności obowiązującymi na stronie internetowej www.eobuwie.com.pl.
   • 3. Nagroda ważna jest przez 30 dni od daty wysłania Nagrody przez Organizatora zgodnie z § 10 ust. 7 Regulaminu albo od uprzednio uzgodnionej ze Zwycięzcą Konkursu daty odbioru osobistego Nagro-dy, zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu. Termin ważności Nagrody nie podlega zmianie.
   • 4. Każdy Zwycięzca Konkursu może otrzymać jedną Nagrodę w ramach Konkursu.
   • 5. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 tj. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Zwycięzcy na-gród rzeczowych określonych w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu podlega opodatkowaniu zryczałto-wanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organiza-tor, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwy-cięzcy Nagród obliczy i pobierze, a następnie odprowadzi we właściwym terminie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do na-gród rzeczowych określonych w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród rzeczowych i pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród rzeczowych). Zwy-cięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę. Zwycięz-ca Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
   • 6. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne.
  • § 9
   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
   • 1. Publikacja danych Zwycięzców Konkursu przez Organizatora nastąpi poprzez:
    • a. oznaczenie Profilu Zwycięzcy Konkursu pod Wpisem o Konkursie oraz
    • b. wysłanie wiadomości prywatnej kierowanej do Zwycięzcy Konkursu w ramach serwisu Instagram za pomocą tzw. „szufladki”, najpóźniej w terminie kolejnych 5 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”).
   • 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania oznaczenia Profilu, imion, nazwisk i innych informacji o Zwycięzcy Konkursu w ramach Oficjalnego Profilu Organizatora, na co Zwycięzca Konkursu wyraża niniejszym zgodę.
  • § 10
   WERYFIKACJA DANYCH ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD
   • 1. Warunkiem uzyskania prawa do Nagrody w Konkursie jest podanie przez Zwycięzcę Konkursu Organizatorowi danych osobowych i teleadresowych, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, albo odbiór osobisty Nagrody w siedzibie Organizatora przez Zwycięzcę Konkursu w ciągu 14 dni od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych.
   • 2. Weryfikacja danych osobowych Zwycięzców Konkursu nastąpi w sposób opisany w niniejszym paragrafie.
   • 3. W terminie 3 dni od daty Ogłoszenia Wyników Konkursu zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu, Organizator skontaktuje się z każdym ze Zwycięzców Konkursu za pośrednictwem prywatnej wiadomości wysłanej w ramach serwisu Instagram (tzw. „szufladki”), w celu:
    • a. poinformowania Zwycięzcy Konkursu o przyznaniu Nagrody;
    • b. ustalenia niezbędnych danych Zwycięzcy Konkursu w postaci: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz danych niezbędnych do realizacji przez Organizatora obowiązków płatnika, o których mowa w § 8 ust. 5 powyżej;
    • c. poinformowania Zwycięzcy Konkursu o sposobie i zasadach wydania Nagrody.
   • 4. Każdy Zwycięzca Konkursu, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe i teleadresowe, o których mowa w ust. 3 lit. b. powyżej, niezbędne do wydania Nagrody lub realizacji przez Organizatora obowiązków płatnika, o których mowa w § 8 ust. 5 powyżej. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody lub realizacji przez Organizatora obowiązków płatnika, o których mowa w § 8 ust. 5 powyżej, Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.
   • 5. Nagrody zostaną wysłane każdemu Zwycięzcy Konkursu po podaniu przez niego wszystkich koniecznych danych. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do podania wszystkich koniecznych danych, w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
   • 6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej nie poda wszystkich koniecznych danych lub nie odbierze Nagrody w siedzibie Organizatora, Zwycięzca Konkursu nie uzyska prawa Nagrody. Jury Konkursowe, na wniosek Organizatora może wybrać spośród pozostałych Uczestników Konkursu dodatkowego Zwycięzcę Konkursu.
   • 7. Po potwierdzeniu przez Zwycięzcę Konkursu danych, Organizator wyśle Zwycięzcy Konkursu przyznaną Nagrodę, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich potwierdzenia. .
   • 8. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Zwycięzcę Konkursu adres, mieszczący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   • 9. W sytuacji, gdy Zwycięzca Konkursu zdecyduje się odebrać Nagrodę osobiście, o czym poinformuje uprzednio Organizatora, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Zwycięzcę Konkursu.
   • 10. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu poda błędne lub nieprawdziwe dane, a Nagroda wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi, Zwycięzca Konkursu nie uzyska prawa do Nagrody. Jury Konkursowe, na wniosek Organizatora może wybrać spośród pozostałych Uczestników Konkursu dodatkowego Zwycięzcę Konkursu.
  • § 11
   PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK OSOBY
   • 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez Or-ganizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw ma-jątkowych i osobistych.
   • 2. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin oświadcza, że:
    • a. przysługują mu autorskie prawa majątkowe zarówno do całości Pracy Konkursowej stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i do poszczególnych jej elementów stanowiących odrębne utwory, w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności jest uprawniony do dysponowania Pracą Konkursową i do udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 poniżej;
    • b. zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich (majątkowych lub osobistych), praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;
    • c. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej nie są przedmiotem za-stawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;
    • d. wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora swojego wizerunku i/lub wi-zerunku dziecka i/lub wizerunku innych osób udostępnionego w ramach Pracy Konkursowej przez okres trwania licencji, o której mowa w ust. 3 poniżej, w zakresie odpowiadającym polom eksploatacji i zakresowi określonych w ust. 3 i 4 poniżej;
    • e. oświadcza, że posiada upoważnienia do wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora wizerunku innych osób udostępnionego w ramach Pracy Konkursowej przez okres trwania licencji, o której mowa w ust. 3 poniżej, w zakresie odpowiadającym polom eks-ploatacji i zakresowi określonych w ust. 3 i 4 poniżej oraz zobowiązuje się, że okaże je Usługo-dawcy w formie pisemnej na jego żądanie;
    • f. jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, którego wizerunek udostępniony jest w ramach Pracy Konkursowej;
    • g. wykorzystanie wizerunku dziecka lub osób, o których mowa w lit. d powyżej nie narusza praw osób trzecich.
   • 3. Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Pracy Konkursowej do Konkursu Organizator nabywa niewyłącz-ną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń terytorialnych, bez uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia innego niż świadczenia należne na zasadach określonych w Regulami-nie, na korzystanie z Pracy Konkursowej według uznania Organizatora (w tym na publikację w ramach Oficjalnego Profilu Organizatora) na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie udzielenia licencji, w tym w szczególności na polach eksploatacji i w zakresie określonym w pkt a) – d) poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Pracy Konkursowej na następują-cych polach eksploatacji:
    • a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
    • b. w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych, w całości lub w części – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na Oficjalnym Profilu Organizatora;
    • c. wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
    • d. dokonywanie modyfikacji, skracanie, dekompozycja Prac Konkursowych na dowolnym nośniku.
   • 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upo-ważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
   • 5. Z chwilą udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się wobec Organizatora do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego względem Utworu. Zwycięzca Konkursu zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnio-nym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie i inne dostosowywanie Pracy Konkursowej do potrzeb Organizatora.
   • 6. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania treści Prac Konkursowych, a odmowa rozpo-wszechniania nie wymaga uzasadnienia.
   • 7. Niniejsza licencja zostaje udzielona na okres 5 lat, a po upływie tego okresu – na czas nieoznaczony.
   • 8. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że do dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu, prawa, o których mowa w ust. 2 lit a) nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.
   • 9. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzysty-wanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organi-zatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naru-szeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żą-danie Organizatora.
  • § 12
   DANE OSOBOWE
   • 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia Zwycięzców Konkursu, wysyłki Nagród oraz realizacji przez Organizatora obowiązków płatnika, o których mowa w § 8 ust. 5 powyżej, a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 13 Regulaminu.
   • 2. Administratorem danych osobowych jest spółka eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Nowa 9, Nowy Kisielin, 66-002 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000541722; NIP: 9291353356; REGON: 970569861; kapitał zakładowy: 2 000 000 zł, opłacony w całości; adres poczty elektronicznej: info@eobuwie.pl.
   • 3. Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez Serwis Instagram udostępnione są np. na stronie https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych serwisu Instagram, w tym dotyczących danych osobowych, ale rekomenduje zapoznanie się z nimi przez Uczestników Konkursu.
   • 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
   • 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności i Cookies sklepu internetowego eobuwie.pl dostępna na stronie https://www.eobuwie.com.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.
  • § 13
   REKLAMACJE
   • 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na następujący adres: konkurs@eobuwie.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: eobuwie.pl S.A., Zielona Góra (66-002), ul. Nowa 9, Nowy Kisielin (dalej również: „Reklamacje”) z dopiskiem – konkurs na Instagramie – Sportowe wyzwanie z eobuwie.pl
   • 2. Prosimy, aby Reklamacje zawierały imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
   • 3. Ewentualne Reklamacje powinny być zgłaszane w Okresie Trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu.
   • 4. Reklamacje złożone w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej rozpatruje Jury Konkursowe.
   • 5. Jury Konkursowe rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
   • 6. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Jury Konkursowe.
   • 7. O decyzji w przedmiocie Reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.
   • 8. Postanowienia dotyczące Reklamacji nie ograniczają praw Uczestników wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  • § 14
   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   • 1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://www.eobuwie.com.pl/media/wysiwyg/eobuwie/sportowe_wyzwanie_z_eobuwie.pdf w ramach serwisu Instagram.
   • 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się:
    • a. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
    • b. zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, w tym wydłużenie Okresu Trwania Konkursu w przypadku, gdy liczba Uczestników Konkursu będzie niewystarczająca dla realizacji celów Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców Konkursu, nie dłużej jednak niż o 30 dni.
   • 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Oficjalnym Profilu Organizatora oraz za pomocą wiadomości prywatnej kierowanej do danych Uczestników w ramach serwisu Instagram, za pomocą tzw. „szufladki”.
   • 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Oficjalnym Profilu Organizatora względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
   • 5. Zgodnie z zasadami serwisu Instagram, na które Organizator nie ma wpływu, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić serwis Instagram z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
   • 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (w tym art. 919-921) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  Zielona Góra, 19.04.2017

Do góry
«
»