Koszyk  (0)

Zasady wspólnej administracji danymi osobowymi

W ramach Grupy eobuwie spółki eobuwie.pl S.A., eobuwie.pl Logistics sp. z o.o. oraz eschuhe.de GmbH (dalej: „Spółki”) prowadzą wspólną politykę rekrutacji i wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych jako kandydata do pracy do którejkolwiek ze Spółek (dalej: „Dane”) i są w tym zakresie współadministratorami Twoich Danych.

W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Spółki określiły odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

Niezależnie od tego, do której ze Spółek aplikujesz, Twoje prawa związane z przetwarzaniem Danych w procesie rekrutacji będą realizowane przez spółkę eobuwie.pl S.A. Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia Ci prawa dostępu do Danych, w tym żądania wydania ich kopii, realizacji prawa do ich sprostowania lub usunięcia, oraz prawa do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia Danych, w tym przesłania ich innemu administratorowi, jak również realizacji prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu.

Realizacja przez spółkę eobuwie.pl S.A. obowiązków dotyczących Twoich praw odpowiada wykonywanym przez Spółki operacjom na Danych w związku z prowadzoną w ramach Grupy eobuwie wspólną polityką rekrutacji. Spółka eobuwie.pl S.A. zarządza bowiem procesem rekrutacji w Grupie, w tym nadzoruje go, jak również identyfikuje potrzeby rekrutacyjne Spółek.

Niezależnie od powyższego, za przeprowadzenie procesu rekrutacji kandydatów każdorazowo odpowiada Spółka, która finalnie może być Twoim pracodawcą (której procesy rekrutacyjne odpowiadają Twojej ofercie pracy). Dodatkowo każda ze Spółek odpowiada za przechowywanie dokumentów związanych z udziałem w rekrutacji (w szczególności CV) przeprowadzonej na stanowiska dostępne w jej strukturach.

Niezależnie od naszych uzgodnień, możesz zawsze wykonywać swoje prawa wynikające z RODO wobec każdej ze Spółek.

Każda ze Spółek, stosownie do operacji przetwarzania jakich dokonuje przy wykonywaniu wspomianych zadań, spełnia również obowiązki administratora danych, w szczególności:

  1. wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewniania, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie przepisami;
  2. zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z jej upoważnienia, która ma dostęp do Danych, przetwarzała je wyłącznie na jej polecenie;
  3. w stosownych wypadkach dokonuje zgłoszenia naruszenia ochrony Danych organowi nadzorczemu i dokonuje zawiadomienia osoby, której Dane dotyczą o takim naruszeniu.

Punktem kontaktowym w sprawie przetwarzania Twoich Danych jest inspektor ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@eobuwie.com.pl.

Do góry
«
»