Koszyk  (0)

Warunki promocji

kod rabatowy z esize.me”
I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „kod rabatowy z esize.me” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.

 2. Organizatorem Promocji „kod rabatowy z esize.me” jest eobuwie.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, BDO 000031285, REGON: 970569861, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).

 3. Promocja organizowana jest dla osób korzystających z usługi esize.me (regulamin dostępny pod adresem: https://www.eobuwie.com.pl/zasady_korzystania_z_uslug_esizeme), które w ramach formularza widocznego na urządzeniu pozwalającym skorzystać z usługi skanowania stopy, wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej dotyczącej całej Grupy CCC drogą mailową i telefoniczną (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

 4. Uczestnik Promocji otrzyma jeden kod rabatowy, na podany adres e-mail, o wartości odpowiadającej 10% od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego bądź stacjonarnego Organizatora, z wyłączeniem produktów wskazanych pod adresem URL: https://www.eobuwie.com.pl/marki_wykluczone_z_promocji.

 5. Kod rabatowy ma charakter jednorazowy i ważny jest przez 15 dni od dnia otrzymania.

 6. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.

 7. Udział w Promocji jest dobrowolny.


II. Warunki udziału w Promocji

 1. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

  • zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
  • dokonać u Organizatora zakupów w okresie ważności kodu rabatowego;
  • wpisać w trakcie składania Zamówienia – w sekcji Koszyk – w polu „Kody rabatowe” prawidłowy kod rabatowy oraz kliknąć przycisk „Zastosuj Kupon”, a w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym okazać kod rabatowy przedstawicielowi Organizatora, przed dokonaniem płatności.
 2. Podczas jednego Zamówienia lub zakupów w sklepie stacjonarnym Uczestnik Promocji może zrealizować tylko jeden kod rabatowy.

 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują u Organizatora, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

 


III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@esize.me lub listownie na następujący adres: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra dalej również: „Reklamacje”).

 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

 3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

 


IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://www.eobuwie.com.pl/warunki_promocji_z_esizeme i wchodzą w życie od dnia 06.07.2021.

 2. Niniejsze Warunki Promocji obowiązują przez czas nieokreślony do odwołania.

 3. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.eobuwie.com.pl/zasady_korzystania_z_uslug_esizeme.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

  • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Organizatorem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
  • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 5. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

 6. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym. Do wykorzystania kodu rabatowego, który zgodnie z pkt I ust 5 powyżej zachowuje ważność w momencie zmiany Warunków Promocji, stosuje się Warunki Promocji w ich dotychczasowym brzmieniu.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Promocji mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, w szczególności Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne.


Do góry
«
»